PROFIL DOSEN: Dr. Yusthinus Thobias Male, S.Si, M.Si